0212 543 7043 E-Müvekkil

*İFLAS ERTELEMESİ *TEDBİR KARARI

T.C.
İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2014/647 Esas

BAŞKAN:.................
ÜYE:..............
ÜYE:............
KATİP:...........

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN
DAVACILAR :1)AKTAŞ ........................
                   2)TEKSPO ....................

VEKİLİ : AV. FATİH MARANGOZ - Kartaltepe Mah. Bahçesaray Sk. Hülya Apt. No:4 D:7 İncirli Bakırköy/İSTANBUL

Talep: İhtiyati Tedbir
Talep Tarihi:08.07.2014
Karar Tarihi:23.09.2014

          Tedbir talebinin değerlendirilmesine ilişkin heyet ek raporu gelmiş olmakla;
04.09.2014 tarihli ara karar gereği muhafazanın engellenmesine ilişkin 18.07.2014 tarihli
geçici tedbir kararı haricinde kapsamlı tedbir istemi incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

          İhtiyati tedbir talep eden davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili 
şirketlerin iplik üretimi yapan ve Türkiyede önde gelen firmalar olduklarını, son yıllarda
pamuk fiyatlarının çok yükselmesi ve iplik fiyatlarının düşük kalması ile arz talep dengesinin
bozulduğunu, müvekkil şirketlerin ekonomik krize girdiklerini, tıkanma noktasına gelen
şirketlere ilk icra takibi yapıldığını, bunun piyasada duyulması sebebiyle bankaların hesapları
kat ederek tüm alacaklarını bir anda isteme tehdidinde bulunmaya başladıklarını beyanla
müvekkil şirketlerin yargılama aşamasında iyileştirme projesine uygun olarak istenilen amacı
gerçekleştirmesinin mümkün olduğunun tespiti halinde, müvekkil şirketlerin TTK 377
İİK'nun 179,179/a ve 179/b maddeleri çercevesinde iflasının karar tarihinden itibaren 1 yıl 
süre ile ertelenmesini, ihtiyati tedbir talepleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını
talep ve dava etmiştir.

             Mahkememizce görevlendirilen mali bilirkişi Prof. Dr. S.D. inşaat mühendisi
A.Ö., makine mühendisi R.B., tekstil mühendisi S.Ü. marifetiyle alınan 18.08.2014
tarihli bilirkişi raporu ile Prof. Dr. S.D. marifetiyle alınan 10.09.2014 tarihli bilirkişi
ek raporu teminle dosyamız arasına alınmıştır ve bilirkişiler raporlarında her iki şirketinde
borca batık ve iyileştirme projesinin uygulanabilir olduğunu beyan etmişlerdir.

KARAR:
           Sunulan bilirkişi raporunun içeriği ve dosya içeriği ve dosya içeriği delillere göre
davacıdan teminat alınmaksızın İİK'nun 179 ve devamı maddeleri gereğince, yasanın amir
hükmü gereği ihtiyati tedbir isteminin kabulüne,

           Davacı şirketler hakkında İİK'nun 206/1. maddesinde yazılı alacaklar hariç olmak
üzere (6183 sayılı yasaya dayalı olanları da kapsar şekilde, hangi sebebe dayanırsa dayansın
yapılan icra takipleri ile ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamalarının, erteleme istenen şirketin
borç  altına girmesini sağlayacak çek keşide etmesinin, senet düzenlemesinin önlenmesine,
şirketlerin mal varlığındaki taşınır ve taşınmazların, araçların üçüncü kişilere devir ve
temliklerinin, bunlar üzerindeki her türlü şahsi ve ayni hak tesisinin engellenmesine,

            Davacı şirketlerin bankalardaki paralarına ilişkin hesaplarının niteliği ile
numaralarının liste halinde bildirilmesi için davacı vekiline 5 gün süre verilmesine,
bildirilecek banka hesaplarındaki para ve mevduatların ikinci bir emre kadar kimseye 
ödenmemesi ve mevduatların bloke edilmesi yönünde tedbir konulmasına,

            İflasın ertelenmesi talep edilmekle ve davacı şirketin yönetim kurulunun TTK'daki
görev ve sorumlulukları devam etmek koşuluyla temsil ve idaresinin sağlanması için İİK'nun
179/a maddesi gereğince davacı şirketlere uygun kayyum olarak mali müşavir F.Ç. ve hukukçu
S.Y.'ın aylık 1.500TL ücretle atanmasına , giderin davacı tarafça karşılanmasına, kararın kayyumlara
tebliğine, 3'er aylık dönemler halinde envanter düzenleyerek şirketin faaliyetleri ve işletmesinin
durumunu gösterir şekilde rapor verilmesine, şirketin faaliyetleri ve işletmesinin durumunu gösterir şekilde rapor
verilmesine, şirketin faaliyetlerinin kayyumların gözlem ve izni doğrultusunda devamına,
             Kararın bir örneğinin ilgili İcra Müdürlüğü'ne gönderilmesine,
             Harç alınmasına ve vekalet ücreti tayinine gerek olmadığına,
             Dosya üzerinde itirazı kabil olarak dosya üzerine yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile karar verildi.23.09.2014

Başkan............     Üye................... Üye.................... Katip.................